จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เลขจำนวนนับ1-20ในภาษาโปรตุเกส(Cardinal Números de 0 a 20 em Portugues)

Cardinal Números de 0 a 20 - การ์ดินาล นูเม๊รู๊ ดึ เซ๊รู๊ อา วี๊นตึ(เลขจำนวนนับจาก0ถึง20)
โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.easyportuguese.com/ เป็นอย่างยิ่ง - Muito obrigado!)
0 zero - เซ๊รู๊ = ศูนย์
1 um- อุง / uma-อุ๊งมะ =หนึ่ง
2 dois -ด๊อยซ์= สอง
3 três- แตร๊ซ=สาม
4 quatro-กว๊าตรู๊=สี่
5 cinco-ซี๊งกู๊ = ห้า
6 seis-เซ๊ซ= หก
7 sete-แซ๊ฉึ= เจ็ด
8 oito-อ๊อยตุ๊= แปด
9 nove-น๊อฟวึ= เก้า
10 dez-แดซึ= สิบ
11 onze-อ๊งซึ=สิบเอ็ด
12 doze-ดู๊ซซึ= สิบสอง
13 treze-เตร๊ซซึ=สิบสาม
14 catorze / quatorze=กาต๊อร์ซึ/ กาต๊อร์ซึ-สิบสี่
15 quinze- กิ้งสึ=สิบห้า
16 dezesseisเด๊ซึซเซ๊ซ=สิบหก
17 dezessete-เด๊ซึซแซ๊ฉึ=สิบเจ็ด
18 dezoito-ดึซ๊อยตุ๊=สิบแปด
19 dezenove-แดซึน๊อฟวึ=สิบเก้า
20 vinte-วี๊นตึ=ยี่สิบ

Um- อุง (เพศชาย) / Uma -อุ๊งมะ (เพศหญิง)
um carro –อุงก๊าร์รุ๊- รถยนต์ 1 คัน - one car / a car
um homem –อุ๊ง อูเม็ง -ผู้ชายหนึ่งคน - one man / a man
uma casa –อุ๊งมะ ก๊าซะ- บ้านหนึ่งหลัง-one house / a house
uma mulher – อุ๊งมะ มูลแญร์-ผู้หญิงหนึ่งคน- one woman / a woman

Dois- ด๊อยซ์- สอง(เพศหญิง) / Duas ด๊วซ (เพศชาย)
dois carros – ด๊อยซ์ ก๊าร์รุ-รถยนต์ 2 คัน -two cars
dois homens –ด๊อยซ์ อู๊เม๊ง - ผู้ชาย2 คน- two men
duas casas – ด๊วซ ก๊าซ๊ะ- บ้าน 2 หลัง-two houses
-duas mulheres –ด๊วซ มูลแญรึส- ผู้หญิง 2 คน-two women

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น